Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

“Sekiz minut şu gün” Quanzhou Womeng Intelligent Equipment Co., Ltd.

Täze akyl eýýamyndan başlap, akylly enjamlar kem-kemden jemgyýetiň işini üýtgedýär.Kompaniýa ösüp barýarka, Quanzhou Womeng Intelligent Equipment Co., Ltd. müşderilere elmydama gowy önümler we tehniki goldaw berýär.“Quanzhou Womeng Intelligent Equipment Co., Ltd.”, Gündogar ýüpek ýolunyň başlangyç nokady bolan Gündogar Aziýanyň medeni paýtagty Quanzhou şäherinde ýerleşýär.Bu kompaniýa 2016-njy ýylda döredilip, hajathana kagyz enjamlaryny gözlemek, ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan kärhana.Önümler sanitariýa salfetka enjamlaryny, aşgazan enjamlaryny, jalbar çekýän enjamlary, düşek enjamlaryny, pad enjamlaryny we ş.m.

Kompaniýanyň ajaýyp önümleri we hünär satuwy we tehniki toparlary, dürli bazardaky dürli önüm aýratynlyklaryna laýyklykda doly goldaw desgalary bar, her enjam ulanyjylaryň hakyky isleglerine görä düzülendir we enjam dizaýnynda we önümçiliginde baý tejribä eýe.tehniki başarnyklary.

Akylly önümçilik çözgütleri bilen üpjün ediji hökmünde epidemiýa wagtynda Quanzhou Womeng Intelligent Equipment Co., Ltd. lukmançylyk öňüni alyş we gözegçilik materiallaryna isleg ýüze çykanda öz awtomatlaşdyryş tehnologiýasynyň çökgünligine esaslanýan maskalary gyssagly ösdürmek üçin kompaniýanyň esasy tehniki magistralyny çalt gurady. enjamlar gyssaglydy.Önümçilik enjamlary we gorag maskalary üçin doly awtomatiki önümçilik enjamlaryny çalt we rahatlyk bilen tamamlady.Enjamlary öndürmek we gurnamak we işe girizmek işlerini çaltlaşdyrmak üçin gurnama we işe girizmek üçin işgärleri mobilizlemäge taýýarlanýar.
habarlar


Iş wagty: Oktýabr-08-2021