Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Hyzmatymyz

Kompaniýada ulanyjylara doly hyzmatlary hödürläp biljek gurnama, işe girizmek we tehniki hyzmat etmek boýunça hünär taýdan taýýarlanan we baha berlen topar bar.

Satuwdan öňki maslahat

Müşderi tarapyndan üpjün edilýän elektrik energiýasynyň hakyky ýagdaýyna görä, tygşytly we ulanylýan enjamlaryň iň oňat konfigurasiýa meýilnamasyny üpjün ediň.

Müşderileriň salgylanmasy üçin önüm çig mal üpjün edijilerini maslahat beriň.

Müşderilere hünärsiz operatorlar sebäpli ýüze çykýan enjamlaryň kemçilik derejesiniň ýokarlanmagynyň öňüni almak üçin Hytaýdan hünärmen enjamlary işlemek boýunça tehnikleri işe almak we müşderilere enjamlar bilen has çalt tanyşmaga we mümkin boldugyça gysga wagtda peýda gazanmak maslahat berilýär.

Satuwdan soň hyzmat

Gurnamak we işe girizmek

Kompaniýa, müşderiniň isleglerine görä önümçiligi gurmak we düzetmek üçin tehniki iberýär.
Enjamlar düzedilende, kompaniýamyzyň tehnikleriniň ýolbaşçylygynda ulanyjylar üçin adaty tehniki hyzmat we tehniki hyzmat ýaly tehniki okuw geçireris.

Okuw

Kompaniýada müşderileri işlemek, ulanmak, tehniki hyzmat etmek we tehniki işgärleriň taýýarlygy bilen tanyşdyrmak üçin wagtal-wagtal enjamlar boýunça okuw ýygnaklaryny geçirýän okuw merkezi bar.Mundan başga-da, müşderileriň islegi boýunça ýerinde okuw geçirmek üçin zawoda gidip biler.

Sargyt habarnamasy

Sargyt bereniňizde naprýa .eniýäni, ösümlik meýilnamalaşdyrylyşyny, önüm tehnologiýasyny, önümiň ýerleşişini, önümiň aýratynlyklaryny we müşderiniň ýerleşýän ýeriniň tehniki talaplaryny görkezmegiňizi haýyş edýäris.
Müşderi, ussahanany ýerlikli meýilleşdirmäge we esassyz meýilnamalaşdyryş we çykdajylaryň ýokarlanmagy sebäpli işçi güýjüniň azalmagyna kömek edip biler ýaly, ussahananyň ýönekeý meýilnamasyny hödürleýär.

Satuwdan soň hyzmat

Kompaniýa müşderilere 12 aýlyk kepillik berýär.
Müşderilere satuwdan soň yzarlaýyş hyzmatlaryny yzygiderli geçiriň.