Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Gündogar Aziýanyň medeni paýtagty we deňiz ýüpek ýolunyň başlangyç nokady bolan Quanzhou şäherinde ýerleşýän Quanzhou womeng Intelligent Equipment Co, Ltd., hajathana kagyzlaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýan kärhana. sanitariýa salfetka enjamlaryny, aşgazan enjamlaryny, çekiji balak enjamlaryny, düşek enjamlary düşek enjamlaryny we ş.m.
Bütewilik, hyzmatdaşlyk we ýeňiş işewürlik pelsepesine eýerip, kompaniýa täze we köne müşderiler üçin müşderileriň isleglerini iň ýokary derejede kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri we hyzmatlary tüýs ýürekden hödürleýär.Müşderi hyzmaty, müşderiniň gazananlary, "ösüş we täzelik, kämillige ymtylmak" waeme enjamlaryny yzygiderli gözlemekdir, geljegi bilelikde döretmek üçin täze we köne müşderiler bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden garaşýar!

img_bg

Kompaniýanyň profil hil syýasaty

Müşderi hyzmaty, müşderiniň gazananlary, "ösüş we innowasiýa, kämillige ymtylmak" waeme enjamlaryny yzygiderli gözlemekdir, geljegi bilelikde döretmek üçin täze we köne müşderiler bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden garaşýar!

lxtt

Kompaniýanyň medeniýeti

Kärhananyň görüşi
Hytaýyň hili bilen akylly enjam üpjün ediji boluň

Kärhananyň ruhy
Bagyşlamak, täzelik, bitewilik we jogapkärçilik

Özüňi alyp baryş şertleri
Simönekeý hormat we jogapkärçilik
Korporatiw gyzyklanmalar ilki bilen şahsy girdejiler kanunydyr

Iş filosofiýasy

Durnukly ösüş

Womeng adamlar bilelikde işleýärler, yzygiderli täzelik edýärler, yzygiderli yzarlaýarlar we durnukly amallary döretmek üçin "müşderini kanagatlandyrmak, kärdeşleriň islegi we işewürlik üstünligi" düşünjesini ulanýarlar.

Müşderi kanagatlandyrmagy

Kärhana näme, kärhananyň öndürýän zady we kärhananyň gülläp ösüp biljekdigi ýa-da ýokdugy müşderi tarapyndan kesgitlenýär.Müşderi kärhananyň özenidir we durmuş ganydyr.Dogruçyl garaýyş, ajaýyp hil we ajaýyp hyzmat bilen aýallar adamlar müşderileri özüne çekýärler, müşderileri ýygnaýarlar, müşderiler döredýärler we durnukly işe geçýärler.

Kärdeşler bagtly

"Adamlara gönükdirilen" düşünjä eýerip, Wumeng kärdeşleriniň zehinlerine doly oýnap we karýeranyň ösüşini doly durmuşa geçirip biljek gurşawy döretmegi maksat edinýär, şonuň üçin kärdeşler we kompaniýa bilelikde üstünlik gazanyp, netijeleri paýlaşyp, "korporatiw maşgala" döredip bilerler. "we durnukly işe goşulmak.

Ningeňiş niýeti

Womeng halky dogruçyllyga, durnukly işe eýerýär, jemgyýetçilik jogapkärçiligine ähmiýet berýär, doly gatnaşmagy amala aşyrýar, toparyň güýjüni ýygnaýar, müşderileriň gowy synlaryny döredýär, yhlasly kärdeşlerini we ajaýyp iş netijelerini döredýär, dünýä belli marka gurýar we durnukly işe ýetýär.